Eierstrategi

Eierstrategi

Styret har vedtatt følgende eierstrategi:
—Vi skal være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 SMN. Eierskapet er basert på at de midler som tilføres stiftelsen fra årlige utbytteutbetalinger og fra gaver til allmennyttige formål anvendes til deltakelse i emisjoner i SpareBank 1 SMN.
 
—Vi skal gjennom vårt eierskap bidra til at SpareBank 1 SMN fortsatt vil være den viktigste finansielle aktør regionen, og gjennom regional beslutningskraft spille en sentral rolle i utviklingen av regionen.
 
—Vi har et meget langsiktig perspektiv på vår investering i SpareBank 1 SMN, og ønsker at banken skal drives med samme perspektiv. Risikoprofil og utbyttepolitikk må tilpasses dette formålet. Stiftelsen er opptatt av høy verdistigning over tid i form av kontantutbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene.
 
—Vi skal være en aktiv eier som stiller tydelige krav til SpareBank 1 SMN
 
—Vi skal søke å inneha posisjoner i SpareBank 1 SMNs styrende organer som reflekterer vårt eierskap, dog hensyntatt at de samfunnsmessige eierinteresser også er  representert direkte.